IK-werk aan werkplezier

Privacybeleid en -verklaring

Alle diensten van IK-werk zijn vertrouwelijk. Dit betekent onder andere dat de identiteit en persoonlijke gegevens van coachees en deelnemers aan trainingen worden beschermd door IK-werk. Indien een derde om informatie verzoekt die op betrekking heeft op een coachee of deelnemer aan een training, dan verstrekt IK-werk uitsluitend informatie nadat de betreffende medewerker hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend middels een machtiging.

 

Deze geheimhoudingsplicht kan uitsluitend worden doorbroken indien, naar mening van IK-werk en de met IK-werk gelieerde behandelaren, een direct risico ontstaat voor betrokkene zelf of zijn/haar omgeving, en het nemen van directe maatregelen noodzakelijk is. In een dergelijke situatie informeert IK-werk uitsluitend hulpverlenende instanties (bv. huisarts, bedrijfsarts, behandelaar) die beslist op de hoogte moeten zijn.

 

IK-werk is verplicht om een schriftelijk (medisch) dossier van de individuele trajecten met cliënten (coachees) bij te houden. Deze dossiers worden tot 15 jaar na afloop van het begeleidingstraject bewaard. Dit schriftelijke dossier is de verantwoordelijkheid en eigendom van IK-werk en, indien betrokken, de betreffende arbodienst. Als betrokkene, of iemand die hem/haar wettig vertegenwoordigt, dit dossier wil inzien, dan dient betrokkene hiertoe een verzoek in te dienen bij IK-werk.

 

Privacyverklaring van IK-werk